Search News Posts

  • Telefon 0212 438 03 99

  • Fax 0212 438 25 37

Terimler Sözlüğü

Acente
Bir lojistik şirketin merkez kuruluşu dışında bir bölgede, onun adına hizmet veren kuruluş veya birey (Genellikle tam yük bazında çalışırlar).

Açılabilir Tavanlı Konteyner (open top)
Standart konteynere sığmayan veya konteyner kapısından forklift veya benzeri donanım ile yüklenemeyen yükler için kullanılan konteyner türüdür (Üstü kapalı konteynerden farkı, taşmalı yükleri taşıyabilme özelliğidir).

Açıklama Formu
Tehlikeli malzemelerin hava yolu ile taşınması sırasında acente tarafından hazırlanan, taşınacak malzemenin IATA kurallarına göre sınıf, klas ve grubunun belirtildiği form. 

ADR
Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin taşınması kurallarını içeren, bu maddelerin taşınabilmesi için, araç ve sürücülerde gerekli belgelerin arandığı bir standart.

Ağırlık Merkezi Modeli
Taşıma miktar ve maliyetlerini dikkate alarak en düşük toplam taşımacılık maliyetini veren depo yerini belirlemede kullanılan model.

Aktarma

  1. Bir araç ile gelen yüklerin boşaltılarak, herhangi bir özel işleme tâbi tutulmadan kısa bir süre içinde sevk edilmek üzere başka bir araca yüklenmesi işlemi.
  2.  Hatlar arasında bir taşıyıcıdan diğer taşıyıcıya yükün aktarılması.

Ambalaj
Ürünleri dış etkilerden koruyan, tanıtım ve pazarlama işlemlerini kolaylaştıran, görsellik ve kullanım ergonomisi sağlayan, içindeki ürün hakkında bilgiler bulunduran- metal, plastik, cam vb. malzemelerden yapılmış kap (İçinde ürün bulunan koruyucudur. Ürünü çarpma, ısınma, zedelenme gibi fiziksel etkilerden korur.).

Antrepo
Gümrük Müsteşarlığı’nca verilen izin doğrultusunda, bir gümrük idaresine bağlı olarak işletilen, sahibinin tüzel kişilik veya kurum olma zorunluğu bulunan, içine salt ulusallaşmamış ithal eşya ile ihracat amaçlı malların konabileceği depo.

Astarya
Geminin yükleme veya boşaltma için söz konusu limanda kalabileceği günlerin oluşturduğu aralık [“Laydays and Cancelling Clause (LayCan)” olarak da geçer. Örneğin, gemi kiralama işinde 10-15 Mayıs 2009 LayCan denildiğinde gemi limanda en erken 10 Mayıs’da olabilecektir, ayrıca, gemi 15’ine kadar gelmezse de kiracı sözleşmeyi iptal edebilir.)

ATA Karnesi
Gümrük anlaşmaları kapsamında, eşyanın bir ülkeye geçici girişinde gümrük vergilerinden muaf tutulması ve gümrük formalitelerinin azaltılmasını sağlamak amacıyla üye ülke yetkili makamlarınca verilen anlaşma eki olan belge.

ATR Dolaşım Belgesi
Türkiye veya Avrupa Topluluğu kaynaklı olan veya sayılan, ya da Türkiye veya Toplulukta serbest dolaşım hâlinde bulunan eşyanın Katma Protokol hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere, ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip, gümrük idarelerince vize edilen belge.

Ayna Etkisi
Havayolu taşımacılığında yeni rotalar için ikili antlaşma imzalandığında oluşan etki (Yeni açılan rota üzerinde hizmet yok iken, söz konusu iki ülkenin havayolu şirketleri aynı zamanda hizmet vermeye başlayacaktır).

CMR
FIATA üyesi taşımacılık firmaları tarafından düzenlenen karayolu taşıma belgesi. Ful araç yüklemelerinde kullanılır.

Ek Masraflar
Taşımacılık sürecinde verilen ek hizmet ve ayrıcalıkların masrafları (Bu masraflar navlun ücretine dahil değildir ve genellikle sabit fiyat şeklindedir. Örneğin- toplama/teslimat, transit geçiş ayrıcalıkları, hareket halindeki ayrıcalıklar, cezalar, aktarma, yükleme/boşaltma vb.).

FBL
FIATA üyesi taşımacılık firmaları tarafından düzenlenen karayolu taşıma belgesi. Konsolide yapılan parsiyel yüklemelerde kullanılır.

FIATA
Uluslararası Taşımacılar Birliği Federasyonu

Hak Devri (Temlik)
Ürün, hizmet veya mülklere ait hak, alacak veya gelirlerin bir alt işverene (taşerona) devri.

Hava Konşimentosu
IATA üyesi havayolu taşıma şirketleri tarafından düzenlenen, havayolu taşıma belgesi

IATA
Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği

Intermodal Taşımacılık
Aynı taşıma aracı veya kabı ile iki veya daha fazla taşımacılık modu kullanılarak yapılan ve mod değişimlerinde araç veya kap içindeki yüklerin herhangi bir elleşlemeye tabi tutulmadığı taşıma şeklidir.

Kabul Belgesi
Amir banka tarafından alınan ve üzerinde yazılı miktarın belirtilen tarihte ödeneceğini gösteren belge.

Konşimento
Bir taşıma sözleşmesinin yapıldığını ispatlayan, eşyanın taşınan tarafından teslim alındığını gösteren ve taşıyanın eşyayı ancan onun ibrazı karşılığında teslimle yükümlü olduğu senet.

Konsolide Taşımacılık
Aynı bölge veya ülkeye ait ürünlerin TEK bir Konşimento altında birleştirilerek gönderilmesidir.

Navlun
Taşıma ücreti

Multimodal taşımcalık
Yüke ait taşımanın birden fazla araç kullanılarak gerçekleştirilmesidir.

Ön Ödeme
Alıcıdan alınmak üzere, bir taşımacılık şirketinden diğerine veya göndericiye yüklenen taşıma ücreti.

Ön Sevk İhbarı
Malzemenin depoya gelmeden önce mal girişini kolaylaştırmak amacıyla bilgisinin temin edilmesi (Firma, satın alma sipariş numarası, stok kodu, marka, model, tarih, miktar, kap kodu vb. bilgileri içeren doküman- EDI, e-posta, faks ya da telefonla verilebilir. Bu bilgilerin malzeme girişinden önce işlenmesi, fiilî mal girişi sırasında mal kabul hızını artırır. ).

Proforma Fatura
Taşınacak olan malın tüm detaylarının belirtildiği ve yükleme öncesinde alıcıya gönderilen ön fatura detayıdır.

Supalan
İthalat işlemlerinde varışı gerçekleşmiş tır üzerinde gümrük işlemlerinin tamamlanarak, malın alıcının deposuna aynı tır ile aktarılması işlemidir.

Yetkilendirilmiş Taşıyıcı
Ürünleri genel (common) ya da sözleşmeli bir taşıyıcı ile taşıtmak için ICC (International Chamber of Commerce) tarafından yetkilendirilmiş kişi/şirket.